Disclaimer

Algemeen

De voorwaarden van deze disclaimer (hierna te noemen de “Disclaimer”) zijn van toepassing op de website van Amsterdam Conference Centre Beurs van Berlage.

U wordt verzocht deze Disclaimer zorgvuldig te lezen. Door deze internetsite te benaderen en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met deze Disclaimer.

Aansprakelijkheid

Hoewel deze website met de grootst mogelijke zorg is samengesteld garandeert Amsterdam Conference Centre Beurs van Berlage niet dat de daarop verstrekte gegevens en informatie vrij zijn van fouten of onvolkomenheden. De informatie en gegevens op deze website zijn uitsluitend bedoeld als algemene informatie en voor algemeen gebruik. Aan deze informatie en gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

Amsterdam Conference Centre Beurs van Berlage is niet aansprakelijk voor enige schade welke is of kan ontstaan door gebruik van deze website en/of de gegevens en informatie die daarop wordt verstrekt. Indien gebruik wordt gemaakt van deze informatie en/of gegevens vindt dat geheel voor eigen rekening en risico plaats.

Computer storingen

Amsterdam Conference Centre Beurs van Berlage is niet aansprakelijk voor storingen of andere technische mankementen (waaronder begrepen – maar niet beperkt tot – virussen e.d.) welke ontstaan of kunnen ontstaan als gevolg van het bezoek van deze website en/of websites waarnaar op enige wijze wordt verwezen.

Gerelateerde websites

Deze website kan links bevatten naar andere websites, die niet door Amsterdam Conference Centre Beurs van Berlage worden beheerd of onder zeggenschap staan van Amsterdam Conference Centre Beurs van Berlage. Deze links zijn uitsluitend opgenomen in het kader van dienstverlening en veronderstellen geen relatie met of goedkeuring door Amsterdam Conference Centre Beurs van Berlage. Amsterdam Conference Centre Beurs van Berlage is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de inhoud dan wel specifieke gegevens of informatie van websites die een link hebben opgenomen naar deze website of waarvan een link op deze website is opgenomen en staat ook niet garant voor de beschikbaarheid van die websites.

Copyright

De intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrechten, merkrechten en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze internetsite aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s) behoren toe aan Amsterdam Conference Centre Beurs van Berlage of aan derden waarmee Amsterdam Conference Centre Beurs van Berlage een overeenkomst heeft afgesloten. Het is niet toegestaan informatie op deze internetsite te kopiĆ«ren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Amsterdam Conference Centre Beurs van Berlage of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze internetsite wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.

Toepasselijk recht

Op deze internetsite en de Disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze Disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Wijzigingen

Amsterdam Conference Centre Beurs van Berlage behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen.