Privacy Statement

Begrippen in deze verklaring

Beurs van Berlage C.V. : Beurs van Berlage C.V. is een internationaal congres-, evenementen en ontmoetingscentrum.
Gast / klant / u: een deelnemer (zoals bezoeker, organisator of spreker) aan een congres of ander evenement of activiteit dat plaatsvindt in het Amsterdam Conference Centre Beurs van Berlage of een bezoeker van het pand.
Leverancier: de onderneming of persoon die een dienst levert of zal leveren aan de gast / klant / u. (zoals o.a. en niet gelimiteerd tot: catering; AV; hotelovernachting etc)
Bemiddelen / Bemiddeling: de activiteit die Beurs van Berlage C.V. verricht. Het resultaat van deze activiteit is een overeenkomst tussen Klant / Gast /u en de Beurs van Berlage en/of de Leverancier.
Overeenkomst: de overeenkomst die tot stand kom tussen Klant / Gast / u en de Beurs van Berlage of de Leverancier door Bemiddeling van Beurs van Berlage C.V.
Organisator: de organiserende partij van een congres of evenement
Platform: bijvoorbeeld de website van Beurs van Berlage C.V./de Organisator via welke de bemiddeling en de overeenkomst tot stand komt

Inleiding

Beurs van Berlage C.V. is een internationale congres en evenementen organisatie. Wij organiseren en faciliteren het samenkomen van mensen bij nationale en internationale bijeenkomsten. Wij organiseren congressen en fungeren als congres-, evenementen,- en vergadercentrum. Ons doel is om de deelname van de Gast aan een congres of evenement  zo aangenaam mogelijk te maken. Wij treden daarbij ook op als bemiddelaar van de Leverancier. Zonder uw informatie kunnen wij die werkzaamheden niet verrichten. Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn verwerken we daarom (persoons)gegevens van u.

In deze privacyverklaring kunt u lezen welke persoonsgegevens Beurs van Berlage C.V van u verzamelt en gebruikt en hoe wij daarmee omgaan. Ook geven wij aan welke maatregelen we genomen hebben om uw gegevens te beveiligen. Dit geldt voor alle communicatiemiddelen die u gebruikt om met ons in contact te treden, zoals internet, email en sociale media. Wij raden u aan deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen.

Beurs van Berlage C.V. houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Wij zijn ons bewust van onze verantwoordelijkheid om zorgvuldig met uw gegevens om te gaan. Daarom hebben we diverse veiligheidsmaatregelen genomen en zijn we nauwkeurig in het kiezen van onze Leveranciers en Organisatoren.

Verder geven we aan wat u kunt doen om uw gegevens uit onze systemen te laten verwijderen.

Wij adviseren u deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Deze verklaring kan door ons worden aangepast. Het is verstandig om deze privacyverklaring regelmatig opnieuw te lezen. Kunt u niet akkoord gaan met onze privacyverklaring? Dan verzoeken wij u om geen gebruik te maken van onze diensten.  Zonder uw akkoord mogen wij uw gegevens niet gebruiken en kunnen wij dus niet onze bemiddelende werkzaamheden verrichten. Bent u wél akkoord met onze privacyverklaring, dan staat niets meer in de weg om u van de allerbeste service te voorzien!

Waarom verzamelt Beurs van Berlage C.V. mijn persoonlijke gegevens?

Allereerst gebruiken we uw persoonlijke gegevens om u bijvoorbeeld te informeren over onze dienstverlening; om een overeenkomst tot stand te laten komen of om te bemiddelen tussen u en de Leverancier. Met de gegevens die u ons verstrekt reserveren we voor u bijvoorbeeld een kamer in het hotel van uw keuze of zorgen wij voor aanmelding voor een congres.

Daarnaast verzamelen we uw persoonlijke gegevens om contact met u te kunnen opnemen over onze bemiddeling. Bij vragen, onduidelijkheden of problemen kunnen we zo direct contact met u opnemen. Dat kan gebeuren via telefoon, email of andere communicatiemiddelen.

Ook kunnen we contact met u opnemen om onze dienstverlening te verbeteren. Bijvoorbeeld door u te vragen om deel te nemen aan een enquête over onze dienstverlening.

Welke persoonlijke gegevens verzamelt Beurs van Berlage C.V.?

In deze privacyverklaring kunt u lezen welke persoonsgegevens wij van u verwerken. Dit betekent niet dat we van u alle genoemde gegevens verwerken. Dat is afhankelijk van welke diensten u gebruikmaakt en welke gegevens u bij ons achterlaat.

Klanten

Persoonsgegevens van klanten worden door Beurs van Berlage C.V. verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Beurs van Berlage C.V. de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres;
 • Geslacht;
 • Betalingsgegevens;
 • Voorkeuren voor uw verblijf;
 •  In geval van gedifferentieerde registratieprijzen: informatie die nodig is om de juiste registratieprijs te bepalen;
 • In geval de Leverancier of de Organisator bepaalde voorwaarde stelt aan de bemiddeling (zoals bijvoorbeeld lidmaatschaps- of kennisvereisten): informatie die de Leverancier of Organisator nodig heeft voor de Bemiddeling.

Uw persoonsgegevens worden door Beurs van Berlage C.V. opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Leveranciers

Persoonsgegevens van leveranciers worden door Beurs van Berlage C.V. verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Beurs van Berlage C.V. de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Beurs van Berlage C.V. opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees

Persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees worden door Beurs van Berlage C.V. verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het inschrijving formulier Nieuwsbrief;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Beurs van Berlage C.V. de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • E-mailadres;
 • Bedrijfsnaam;
 • Voorkeuren/interesses.

Uw persoonsgegevens worden door Beurs van Berlage C.V. opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men aangemeld is.

Verwerking van persoonsgegevens van prospect of geïnteresseerde

Persoonsgegevens van prospect of geïnteresseerde worden door Beurs van Berlage C.V verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via koppeling op LinkedIn;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Beurs van Berlage C.V de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Beurs van Berlage C.V opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect of geïnteresseerde.

Wat doet Beurs van Berlage C.V. om mijn persoonlijke gegevens te beschermen?

In overeenstemming met geldende wetgeving hebben wij goede procedures om misbruik van uw gegevens te voorkomen.

Beurs van Berlage C.V. werkt met moderne software voor de verwerking van uw gegevens. Verder heeft enkel geautoriseerd personeel toegang tot uw gegevens.

Indien uw betalingsgegevens (zoals een creditcardnummer) nodig zijn om de Bemiddeling uit te voeren, dan zullen deze bij een gecertificeerde derde partij worden bewaard.

Hoe worden die persoonlijke gegevens verwerkt?

De opslag van uw gegevens dient om een goede dienstverlening en/of bemiddeling tot stand te brengen. Om dit doel te bereiken is het noodzakelijk dat we uw gegevens opslaan in onze database.

Met deze gegevens maken we overzichten voor onze Leveranciers en/of Organisatoren, zodat zij weten welke diensten zij moeten aanbieden of leveren en wie hun contractant is.

Ook kan Beurs van Berlage C.V. geautomatiseerde bewerkingen of controles uitvoeren op deze gegevens. Deze bewerkingen of controles hebben als doel het bestrijden van fraude, het verbeteren van onze dienstverlening, productontwikkeling en/of marketing.

Worden mijn persoonlijke gegevens met derden gedeeld?

Het hoofddoel is om uw gegevens te delen met de Leverancier en/of Organisator om de Overeenkomst te voltooien.  Daarnaast kunnen uw gegevens (of een analyse daarvan) gedeeld worden met de Organisator.

Wanneer een Organisator of een Leverancier een eigen klantenservice heeft dan delen we uw gegevens op verzoek van de klantenservice met hen. Hiermee zorgen we ervoor dat deze klantenservice u spoedig en adequaat kan voorzien van informatie.

We kunnen andere partijen vragen om uw persoonlijke gegevens voor ons te verwerken. Dit dient bepaalde doelen, bijvoorbeeld marketingdoeleinden.  Een dergelijke verwerker dient zich expliciet aan de door ons bepaalde doelen te houden. Zij mogen geen werkzaamheden uitbesteden zonder onze toestemming. Zij dienen elke onregelmatigheid (zoals een datalek) onverwijld aan ons te melden.

Wanneer een betaling door een Gast wordt teruggedraaid (chargeback) dan delen wij de reserveringsinformatie met de betaaldienst. De betaaldienst kan met deze informatie beoordelen of een dergelijke chargeback rechtmatig is geweest.

Autoriteiten kunnen ons verplichten bepaalde gegevens af te staan voor hun onderzoek. Verder kunnen we gegevens afgeven aan de autoriteiten om onze rechten en eigendommen (en die van Gasten en Leveranciers) te beschermen.

Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven naar landen buiten de EU, omdat de dienstverleners van ons in een land buiten de EU zijn gevestigd, zoals Zwitserland. Het kan daarbij voorkomen dat deze landen niet hetzelfde beschermingsniveau kennen als binnen Europa. Beurs van Berlage C.V treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens ook dan te beschermen.

Uw gegevens kunnen ook door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, Facebook, Twitter en Linkedin. Deze partijen zijn ‘EU-VS privacyshield’ geregistreerd, dat betekent dat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?

Beurs van Berlage C.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doelen van de verwerking. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de genoemde doelen te bereiken. Bepaalde persoonsgegevens moeten wij wel langer bewaren, omdat Beurs van Berlage C.V zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Cookies

Beurs van Berlage C.V. maakt gebruik van cookies om informatie te verzamelen over haar klanten, voor doeleinden van gerichte communicatie, waaronder het verstrekken van service informatie rond haar producten en gerichte marketingactiviteiten rond die producten en eventueel door haar geselecteerde derden.

Hoe zit het met mobiele toestellen?

Ons Platform/onze Platformen zijn bereikbaar vanaf mobiele toestellen. Verder is het mogelijk dat u contact met ons opneemt (email, telefoon) vanaf een mobiel toestel. Bij dat contact of sitebezoek kan informatie verzonden worden over uw toestel of uw locatie. Deze informatie zal Beurs van Berlage C.V. niet opslaan of gebruiken.

Hoe hebt u inzage in uw gegevens en kunt u wijziging en verwijdering van uw gegevens verlangen?

U bent zélf eigenaar van uw gegevens, wanneer u ons vraagt om inzage in uw gegevens of wanneer u ons vraagt die gegevens te wijzigen of definitief te verwijderen, dan zijn wij verplicht om aan die vraag gehoor te geven. Dat geldt ook voor uw ‘recht om vergeten te worden’. Een dergelijk verzoek is mogelijk per e-mail aan info@beursvanberlage.com. Om aan uw verzoek te voldoen, vragen wij u om aan te geven op welke gegevens uw verzoek betrekking heeft. Wanneer u “Verzoek aangaande mijn persoonlijke gegevens” in het onderwerp vermeldt, dan kunnen wij uw verzoek snel en adequaat verwerken.

Wie is verantwoordelijk voor mijn gegevens?

De verantwoordelijke voor uw gegevens is:
Beurs van Berlage C.V.
Damrak 243
1012 ZJ Amsterdam

Deze verklaring is voor het laatst aangepast in mei 2018.